SamtrediaErovnuli Ligaالمدرب: Bojcheskiالملعب: Stadioni Erosi Manjgaladze (5000)