Thanh Bình Trần Carrière

Thanh Bình Trần Carrière

№8 - Midfielder

Carrière

Club
Sélection nationale
Saison
MJ
B
PD
2022/2023
4
0
0
2021/2022
11
0
0
2020/2021
10
0
0
2019/2020
15
1
0
2018/2019
21
2
0
2017/2018
7
0
0
2016/2017
19
1
0
TOTAL
87
4
0